Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. BTS Solutions is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

29/7 Hoang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

info@btssolutions.co

+84 -986 5306 00

Design Startup

Blockchain là gì và ứng dụng của công nghệ blockchain trong thực tế

Blockchain là một cấu trúc lưu trữ các bản ghi giao dịch, còn được gọi là khối, của công chúng trong một số cơ sở dữ liệu, được gọi là “chuỗi”, trong một mạng được kết nối thông qua các nút ngang hàng. Thông thường, kho lưu trữ này được gọi là ‘sổ cái kỹ thuật số’.